Afdrukken

Dit landschapstype betreft de gebieden die al eeuwenlang in cultuur zijn. Opvallend in dit vaak zeer kleinschalige landschap is dat vrijwel niets recht is: bochtige wegen en onregelmatig gevormde perceelsgrenzen. Kenmerkend voor dit landschap zijn verder:

De belangrijkste natuurwaarden in dit landschap zijn te vinden langs de beken. De natuurwaarden van het agrarische landschap zijn de afgelopen 50 jaar sterk afgenomen. Zo is bijvoorbeeld de ortolaan, broedvogel van de essen met traditionele landbouw in de vorm van granen en hakvruchten, verdwenen uit het gebied en daarmee ook uit Nederland. Landschappelijk gezien is het nog steeds een aantrekkelijk gebied.

De rol van PAN in dit landschapstype is dat zij eigenaren helpt bij onderhoud en soms de aanleg van onder andere houtwallen, bosjes, poelen en erfbeplantingen. Daarnaast adviseert PAN terreineigenaren op het gebied van subsidiemogelijkheden voor natuurvriendelijk beheer van perceelsranden en percelen en op het gebied van natuurontwikkeling.