Regeling Landschap en Biodiversiteit

Aansluitend op de regeling ‘Regels Subsidieverstrekking Landschap Gelderland’ uit 2013 van de provincie Gelderland heeft de provincie opnieuw aan de gemeente Aalten en Winterswijk subsidie verleend: Regeling Landschap en Biodiversiteit. De Provincie Gelderland subsidieert, mits de gemeente een co- financiering doet. Dat doen beide gemeenten!


Voor de aanleg van nieuwe en herstel van bestaande landschapselementen heeft CV PAN in overleg met de gemeenten en aanvragers verschillende projecten aangedragen, voorbereid en uitgevoerd. Het doel van de regeling is het landschap op die plekken waar het mogelijk en wenselijk is een meerwaarde te geven door de aanleg van diverse landschapselementen.

Er wordt in hoofdzaak subsidie verstrekt voor de aanleg van nieuwe landschapselementen en voor het herstel (geen achterstallig onderhoud) van bestaande landschapselementen. Daarnaast wordt subsidie gegeven voor activiteiten die tot doel hebben de beleving van en de betrokkenheid bij het landschap te vergroten.
Vanuit deze regeling kan er o.a. subsidie verkregen worden op de volgende activiteiten:

  • Aanleg en herstel van bestaande landschapselementen en cultuurhistorische landschapselementen,
  • Aanleg en herstel van poelen,
  • Hagen en heggen en klein historisch water voor zover deze als identiteitsbepalend element zijn aangemerkt in het gemeentelijk landschapsbeeld,
  • Lanen ouder dan 60 jaar gelegen op landgoederen,
  • Aanleg van eenvoudige openbaar toegankelijke onverharde paden,
  • Aanleg van kleinschalige recreatieve voorzieningen en aanleg van eenvoudige houten loopbruggen in openbaar toegankelijke routes wanneer de oorspronkelijke brug verdwenen is,
  • Educatieve voorlichting gericht op onderwijs, burgerparticipatie en het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid bij het landschap.

waarbij de provincie Gelderland de voorwaarden heeft opgesteld.

Als u wilt weten of u in aanmerking kunt komen voor (één van deze) deze subsidieregelingen, of u wilt meer informatie over de regelingen, dan kunt u contact opnemen met één van de coördinatoren.

 

 

ANLb

Vanaf 1 januari 2016 zijn de verschillende subsidiemogelijkheden ondergebracht in het vernieuwde stelsel: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer ANLb.
Met een collectieve aanpak van het agrarisch natuurbeheer willen overheid, koepels en collectieven een kwaliteitsslag maken in de uitvoering. Uitgangspunten voor het vernieuwde stelsel zijn een meer effectief en efficiënt beheer, ruimte voor regionaal maatwerk en agrarisch ondernemerschap. Het ANLb wordt toegepast daar waar het het meest kansrijk is vanuit ecologisch én agrarisch perspectief.
Met ANLb geven boeren en overige agrarische grondgebruikers vorm aan de natuurlijke leefomgeving in onze regio. Dat doen ze met behulp van subsidies van de provincie. Vanaf 2016 is de manier waarop boeren en andere agrarische grondgebruikers subsidie kunnen aanvragen, veranderd.
Boeren en overige agrarische grondgebruikers konden tot nu toe zelf een subsidie voor agrarisch natuurbeheer aanvragen of dat door een agrarisch natuurvereniging laten doen. Dat is met ingang van 2016 veranderd. Vanaf januari 2016 kunnen agrarische grondgebruikers die hiervoor in aanmerking willen komen niet meer individueel een dergelijk subsidie aanvragen. Dat gebeurt vanaf dan via een agrarisch collectief. Voor de Achterhoek is het collectief VALA opgericht. VALA staat voor Coöperatieve Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek, en vormt het samenwerkingsverband van de 6 bestaande agrarisch natuurverenigingen (ANV’s) in de Achterhoek.

Het vernieuwde stelsel stelt de nodige eisen aan collectieven, zij zijn immers eindbegunstigde. Dat wil zeggen dat de subsidies bij het collectief binnenkomen en het collectief verantwoordelijk is voor onder meer een correcte uitbetaling aan de individuele beheerders.
Meer informatie hierover vindt u op de website van VALA: www.de-vala.nl

 

Hieronder de nieuwsbrief van de VALA:

 

2 augustus 2018

Streekhout Achterhoek en ForFarmers tekenen intentieverklaring

Achterhoekse houtsnippers verduurzamen
productie veevoer ForFarmers

 

Coöperatie Streekhout Achterhoek heeft vandaag een intentieverklaring ondertekend met ForFarmers Nederland voor de levering van duurzame biomassa voor het opwekken van energie in een door ForFarmers nieuw te bouwen duurzame biomassacentrale. Streekhout Achterhoek gaat de biomassa leveren in de vorm van houtsnippers die vrijkomen bij het onderhoud van houtwallen, hagen en bospercelen in de Achterhoek. ForFarmers zet daarmee een volgende stap in de verduurzaming van de productie van veevoer in haar vestiging in Lochem.

 

Vertegenwoordigers van de betrokken partijen tekenden op 2 augustus 2018 op het kantoor van ForFarmers in Lochem de intentieverklaring om houtsnippers te gaan leveren. Afhankelijk van de energiewaarde van de houtsnippers gaat het om de levering van ca. 7.000 ton houtsnippers per jaar voor een periode van vijf jaar door Streekhout Achterhoek aan ForFarmers. De leveranties zullen plaatsvinden onder de criteria van het duurzaamheidscertificaat van BetterBiomass (NTA 8080). Het is de bedoeling dat het contract en levering van houtsnippers ingaat op 1 januari 2019.

Reductie CO2-uitstoot

De nieuw te bouwen biomassacentrale van ForFarmers in Lochem realiseert een afname van 95 procent van de CO2-footprint van de geproduceerde stoom ten opzichte van stoomproductie met behulp van fossiel aardgas. Dit is in lijn met de doelstelling van ForFarmers de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Daarnaast ondersteunt ForFarmers hiermee veehouders en landschapsorganisaties bij het duurzaam beheren van het landschap en het verbeteren van de biodiversiteit.

Onderhoud Achterhoeks landschap

Dick Looman, voorzitter van de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek VALA en een van de initiatiefnemers: “Dit is een hele mooie stap in de verduurzaming van de gehele productieketen. Houtsnippers die vrijkomen bij het landschapsbeheer kunnen we samen met ForFarmers nuttig inzetten en tot waarde brengen in onze eigen regio. Zo dragen we bij aan de realisatie van duurzaamheidsdoelstellingen en een beter en effectiever beheer en onderhoud van de natuur en het landschap in de Achterhoek. Tegelijk creëren we middelen voor een aanvullend verdienmodel voor de grondeigenaren en om het onderhoud te kunnen financieren.”

Regionale samenwerking

Voor de levering van de houtsnippers wordt een nieuwe organisatie opgericht; Coöperatie Streekhout Achterhoek. Hierin werken samen de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek VALA (de koepelorganisatie van de zes agrarische natuurverenigingen in de Achterhoek: Berkel & Slinge, Groen Goed, ’t Onderholt, PAN, Stichting Marke Vragender Veen en VAL Oude IJssel), Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. De genoemde partijen verwerken naar schatting ruim de helft van het vrijkomende hout en houtsnippers bij het onderhoud van houtwallen, hagen en bospercelen in de Achterhoek.